Woningcorporaties schieten Vestia te hulp ‘Volkshuisvesting staat voorop’

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Solidariteit met huurders van Vestia gaf daarbij de doorslag. Corporatiebestuurders stemden daarover tijdens het congres van branchevereniging Aedes. In het voorstel is ook medewerking opgenomen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw.

Tijdens het congres bespraken corporatiebestuurders een voorstel van het Aedesbestuur om Vestia definitief uit de financiële problemen te halen. Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie elementen: (1) een bijdrage van andere corporaties, (2) splitsing van Vestia in drie corporaties en (3) medewerking van het ministerie van BZK, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het voorstel werd met een meerderheid van 88 procent aangenomen, waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden.

Brede steun na genuanceerde discussie

Uit de discussie aan tafel en uit reacties in de chat tijdens het digitale congres bleek geen enkele twijfel dat er een oplossing moet komen voor de huurders van Vestia. Wel waren er nog allerlei vragen over de precieze oplossing. De grootste zorg bij corporatiebestuurders zat bij de bijdragen van het Rijk en het WSW aan het voorstel en of die wel voldoende gegarandeerd zijn. Duidelijk werd dat daarover nog overleg plaats vindt, maar dat ze wel degelijk onderdeel zijn van het plan. Ze worden deels zelfs als opschortende voorwaarden beschouwd.

Uiteindelijk gaf het belang van de volkshuisvesting en de solidariteit met huurders overduidelijk de doorslag. ‘Solidariteit heeft voor- en nadelen en soms betaal je er een prijs voor’, aldus een corporatiebestuurder in een stemverklaring. Van de tegenstemmers liet een aantal weten de solidariteitsgedachte wel degelijk te ondersteunen, maar om andere redenen het voorstel niet te kunnen steunen.

‘Verantwoordelijkheid in belang huurders’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn liet eerder weten zich te beseffen dat het voor andere corporaties geen gemakkelijk voorstel is. Van Rijn: ‘Juist daarom ben ik blij dat we hiermee de solidariteit binnen de sector waarmaken. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid voor het belang van huurders en woningzoekenden, die de dupe waren van de situatie. Wat mij betreft geven we daarmee ook een signaal af naar het kabinet: wij lossen op wat we kunnen. Maar voor het wonen in Nederland moet nog veel meer gebeuren en daar hebben we echt nog steun bij nodig.’

‘Er weer zijn voor onze huurders’

Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos toonde zich dankbaar over de hulp van collega’s: ‘Je vraagt niet graag op deze manier om hulp. Maar met hun hulp kunnen we eindelijk weer vooruitkijken voor onze huurders en definitief een streep zetten onder een vervelende episode. Op naar drie corporaties, die weer meer kunnen betekenen voor hun huurders en gemeenten. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om en gelukkig hebben we elkaar daarin gevonden.’

Leningenruil

Voor individuele corporaties betekent het voorstel dat zij leningen ruilen met duurdere leningen van Vestia. Daarmee daalt de marktwaarde van de leningen van Vestia met een miljard euro. De kosten worden voor corporaties uitgesmeerd over 40 jaar. Corporaties leveren een bijdrage op basis van het aantal woningen dat zij bezitten. Een aantal corporaties wordt uitgezonderd van een bijdrage, omdat ze op andere manier een bijdrage leveren aan het herstel van Vestia dan wel omdat ze zelf financieel te kwetsbaar zijn.

Meer informatie

Rapport Vestia: Naar een structurele oplossing voor Vestia
Rapport Adviescommissie Vestia: De Gordiaanse knoop ontward
Collega-corporaties schieten Vestia te hulp en nemen woningen over
Mooiland helpt collega Vestia door te investeren