Persbericht: 251 woningcorporaties dragen bij aan structurele oplossing voor Vestia

Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. Maar liefst 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. ‘Een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.’

De leningruil, die leidt tot een structurele verlaging van de rentelasten, is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de corporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De drie nieuwe zelfstandig werkende corporaties gaan op 1 januari 2023 van start in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De verwachting is dat ze binnen enkele jaren weer voldoen aan alle sectornormen. Vestia-bestuurder Richard Feenstra: ‘Met deze hulp van de sector zetten we een mooie stap vooruit in de structurele oplossing van Vestia. We willen er als corporatie weer meer zijn voor onze huurders, straks via drie corporaties. Ik ben de deelnemende collega-corporaties daarvoor uitermate dankbaar.’

Leningruil, bijdrage of overname woningen

Corporaties leverden op verschillende wijzen een bijdrage. 239 corporaties ruilden een lening tegen een duurdere lening van Vestia dan wel leverden een daaraan gelijkstaande eenmalige financiële bijdrage. Twaalf corporaties doen dit door woningen van Vestia over te nemen. Onder de deelnemende corporaties behoorden ook elf corporaties die geen lid zijn van branchevereniging Aedes. Corporaties die zelf financieel te kwetsbaar zijn, namen niet deel.

Leningruil

Door de leningruil worden de rentelasten van Vestia structureel verlaagd met € 28 miljoen per jaar. De extra kosten worden voor de corporaties uitgesmeerd over 40 jaar, de looptijd van de leningen. Corporaties leveren een bijdrage op basis van het aantal eenheden dat zij bezitten. De NWB Bank heeft de leningruil technisch mogelijk gemaakt. De splitsing van Vestia in combinatie met de leningenruil vermindert tegelijkertijd het risico van het borgstelsel voor de sector aanmerkelijk.

‘Solidariteit met huurders’

Woningcorporaties besloten in februari van dit jaar tijdens een congres van branchevereniging Aedes om Vestia op deze manier te helpen. Uiteindelijk gaf daarbij het belang van de volkshuisvesting en de huurders de doorslag. ‘Solidariteit heeft voor- en nadelen en soms betaal je er een prijs voor’, aldus een corporatiebestuurder tijdens het congres.

Medewerking BZK, WSW, Aw en Belastingdienst

Onderdeel van het voorstel was medewerking van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties. Zij werkten de afgelopen periode intensief samen met Aedes, Vestia en de NWB Bank om de ingewikkelde operatie technisch en fiscaal mogelijk te maken. Ook de Belastingdienst was daarbij betrokken. Bestuurlijk regisseur Marc Eggermont kreeg de opdracht om de uitvoering te ondersteunen en de operatie voor corporaties zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.