Eindrapport Advies Commissie Vestia (ACV): De Gordiaanse knoop ontward

De Advies Commissie Vestia (hierna ACV) is ingesteld door het Algemeen Bestuur van Aedes en adviseert aan het AB. Na de behandeling van het vraagstuk van Vestia op het Aedes Congres van november 2019 zijn er leden aangezocht. De ACV ging op 31 maart 2020 van start. Het AB heeft op 26 mei 2020 de definitieve opdracht voor de ACV vastgesteld, mede op inbreng vanuit de ACV zelf.

Opdracht

De commissie doet voorstellen voor structurele oplossingsrichting(en) voor de financiële problematiek van Vestia, met oog voor de volkshuisvestelijke effecten daarvan. De commissie streeft daarbij naar een duurzame, acceptabele volkshuisvestelijke oplossing voor de huurders van Vestia tegen een acceptabele financiële bijdrage vanuit de sector.

De oplossingsrichting(en) moet(en):

  • duurzaam zijn voor de huurders en opgave van Vestia; daarbij moet er sprake zijn van borgbare activiteiten en het voldoen aan de nieuwe ratio`s van het gezamenlijke beoordelingskader van WSW en Aw;
  • zoveel mogelijk draagvlak hebben binnen de sector, gericht op het verkrijgen van de bereidheid van collega-corporaties om een vrijwillige bijdrage te doen aan het oplossen van de problematiek;
  • besproken zijn met stakeholders (w.o. BZK, Aw en WSW) waarbij bekend is welke bijdrage zij bereid zijn hieraan te leveren.

In het traject heeft de ACV dankbaar gebruik gemaakt van het al beschikbare materiaal, waaronder het Herijkt Verbeterplan Vestia, de achtergronddocumenten van Vestia, de werkzaamheden en bevindingen van de eerdere Sector Advies Commissie (SAC) Vestia en de rapportages van de Bestuurlijke regisseur (Hamit Karakus) over de verkopen in de maatwerkgemeenten.

Bekijk hier de resultaten van dit onderzoek