Kamerbrief over Stand van zaken duurzame oplossing voor Vestia

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake een duurzame oplossing voor Vestia.

De afgelopen maanden is door de betrokken partijen hard gewerkt aan de uitwerking van een duurzame oplossing, met als mooi resultaat dat zij allen vertrouwen hebben in het slagen van deze oplossing en zich hiervoor onverminderd blijven inzetten. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft als toezichthouder ook het vertrouwen in de structurele oplossing uitgesproken3. Ook de VNG staat positief tegenover de oplossing, evenals de huurdersorganisatie en de besturen van de kerngemeenten van Vestia (Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer) die dat met een intentieverklaring4 hebben laten weten.

Met deze brief schets ik de achtergrond van de leningruil en splitsing voor Vestia en breng ik uw Kamer op de hoogte van de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen. Ook onderstreep ik nogmaals het belang van de structurele oplossing die partijen gezamenlijk gaan realiseren. Ook uw Kamer heeft eerder onder meer in het debat op 8 maart jl. het belang van een oplossing voor Vestia benadrukt. In deze brief ga ik ook in op de moties die naar aanleiding daarvan zijn aangenomen.

Lees de volledige kamerbrief